Vad letar du efter?

Results

Stäng sök
Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2022.

I vår Hållbarhetsrapport 2022 presenterar vi vårt sociala, miljömässiga och ekonomiska arbete och lyfter fram vikten av hållbart samarbete. Furninova är en av Skandinaviens ledande producenter av soffor och fåtöljer där vi under årtionden har valt att producera våra produkter på vår samägda produktionsenhet. Erbjudandet består av att från vår europeiska fabrik kunna garantera våra konsumenter hög kvalitet, gott hantverk i kombination med god design. Passionen för soffor och fåtöljer är vägledande för hela verksamheten och produkterna är producerade med omsorg om miljö, hälsa, säkerhet och arbetsvillkor. Hög kvalitet och hantverk innebär ett starkt engagemang för att leverera möbler med en lång livslängd. Furninova är ett välbekant och respekterat varumärke som ska fortsätta att utvecklas på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt.

Långsiktigt och
hållbart samarbete.

Som en av Skandinaviens ledande producenter av soffor och fåtöljer har vi ansvar för att alltid försöka utveckla vårt hållbarhetsarbete. Nu fortsätter vi vårt hållbarhetsarbete genom att bland annat forsatt fokusera på vår emballagemetod och emballagematerial. 

I vår strävan att minimera resurser och negativ påverkan på miljön så har vi alltid fokuserat på att kunna erbjuda soffor och fåtöljer med hög kvalitet som inspirerar, är prisvärda och tillverkade på ett ansvarsfullt sätt. Vi måste ständigt förändras och vara innovativa för att kunna möta våra och våra kunders kravställningar. 

Vi har påbörjat ett arbete med att hållbarhetsklassificera vår tygkollektion som beräknas vara klar inom de närmsta åren. Klassificeringen innebär att vi tar ett helhetsgrepp gällande hållbarhet och att vi dessutom kopplar arbetet mot Agenda 2030.

I Furninovas kultur sitter det djupt präntat att vi ska vara ”rejäla” samarbetspartners. Vi för en öppen dialog, vi följer lagar och regler och visar heder i samspelet med våra samarbetspartners. Vi har en driftig entreprenörsanda som bygger på långsiktighet och där Furninova alltid vill verka för ett hållbart företagande.

Furninovas mål är en hållbar och lönsam tillväxt, vilket förutsätter en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig stimulerade och kan utvecklas för att skapa engagemang och produktivitet. Det är våra medarbetare som driver vår konkurrenskraft. Därför handlar en stor del av vårt hållbarhetsarbete om att vara en attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats där man trivs, känner stolthet och tar ansvar. Vi kommer fortsätta verka för hållbar affärsutveckling, implementera våra strategier och formulera tydliga målsättningar. Vi tror på detta sätt kunna möta våra kunders önskemål och vara deras förstahandsval oavsett var och när de handlar.

Bjärnum, april 2023
Hans Karlsson
VD Furninova

Vi strävar efter att tillsammans med våra samarbetspartners kunna öka inflytandet i branschen för att på så sätt påverka några av de stora utmaningarna som vi ställs inför.

Kunder

Vi arbetar för ett långsiktigt och nära samarbete med olika kedjekunder och fristående möbelbutiker med målet att uppfylla de olika krav som våra kunder ofta har. Vår kundtjänst, tillsammans med säljare och agenter, är de mest använda kanalerna i kommunikationen med kunderna, samtidigt som kommunikationen via olika sociala medier kontinuerligt ökar. Via dessa kanaler får vi frågor gällande vårt hållbarhetsarbete som kan relateras till våra produkter och dess kemikalieinnehåll, men även frågor rörande certifikat, produktionsprocesser, arbetsförhållanden hos våra leverantörer, djurskydd och hållbart skogsbruk förekommer i stor utsträckning. 

Leverantörer och
underleverantörer

Vår ambition är att arbeta långsiktigt med våra leverantörer. För att säkerställa att såväl sociala som miljö- och kvalitetsmässiga krav från vår sida uppfylls, har vi utarbetat en leverantörspolicy som samtliga leverantörer signerat och har att förhålla sig till. Våra leverantörer för bland annat tyg och läder måste uppfylla krav enligt REACH (Registration Evaluation, Authorisation and restiction of Chemicals) vilket är en EU-förordning gällande produktion och säkert användande av kemikalier. 

En ökande andel av våra tyger uppfyller högt ställda internationella krav. Certifieringen ger en garanti för att tygerna inte innehåller kemikalier som kan orsaka allergiska besvär eller andra hälsoproblem och om man har den högsta certifieringen tillåts ingen användning av miljö-skadliga färgämnen eller hjälpmedel under produktionen och denna certifiering berör även de sociala villkoren och arbetsmiljön. Vår leverantörspolicy omfattas av följande krav och regelverk:

  • Kraven enligt FN:s fackorgan, ILO (Internationella arbetsorganisationen) som omfattar anställdas rättigheter för att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen.
  • Krav enligt FN:s konvention om arbetsmiljö och mänskliga rättigheter (UN Universal decla­ration of Human Rights).
  • Kraven i de 10 punkterna omfattande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga regler, miljö och antikorruption enligt United Nations Global Compact.

Utöver ovan krav ska samtliga leverantörer uppfylla lokala och
internationella krav avseende miljö, arbetsmiljö och djurskötsel. Uppföljning av att policyn efterlevs sker antingen vid besök från oss, eller muntligt via telefonsamtal. Det kan även vid behov ske genom en form av självdeklaration som fylls i av leverantören och sänds till oss. Tillsammans med leverantörerna fokuserar vi därmed på hållbarhetsfrågor såsom ansvarsfulla inköp och socialt ansvar samt hälsa och säkerhet.

I syfte att förbättra vårt hållbarhetsarbete ytterligare utvärderar vi hur, och på vilket sätt, vi ska arbeta för att fokusera på de 17 globala målen i Agenda 2030 (Sustainable Development Goals, SDG), som är den handlingsplan där FN:s medlemsstater gemensamt upprättat mål som gäller för en hållbar utveckling världen över. En del av Agenda 2030 innebär att vi har påbörjat ett arbete med att hållbarhets klassificera vår tygkollektion som beräknas vara klar inom de närmsta åren. Klassificeringen innebär att vi tar en helhetsbild gällande hållbarhet.

Medarbetare

Vår framtida utveckling är avgörande för hur vi lyckas attrahera, rekrytera, utveckla och framförallt behålla medarbetare. Vi vill erbjuda intressanta arbetsuppgifter i en proaktiv och utvecklande arbetsmiljö som är säker och hälsosam. Vi säkerställer arbetsmiljön genom ett systematiskt arbete omfattande hälsa, arbetsmiljö och välbefinnande. Vi använder oss av ett digitalt modernt verktyg för att mäta engagemanget hos våra medarbetare, som löpande följs upp och utvärderas. Vi uppmuntrar en öppen dialog där förbättring är vårt fokus. Ledningsmöten och funktionsmöten genomförs löpande i varje funktion för att säkerställa samarbete, kommunikation samt förbättringsfokus inom funktionen och mellan funktioner. Vi kompletterar detta med regelbundna arbetsmiljöronder, hälsoundersökningar och utvecklingssamtal. 

Hälsoundersökningarna omfattar såväl fysisk hälsa såväl som psykosocial hälsa. Efter genomförd hälsoundersökning presenterar vi det övergripande resultat för att tydliggöra vilka förbättringsaktiviteter vi bör göra och som kommer att diskuteras vidare i ledningsgrupp för åtgärd. 

Vi vill kontinuerligt stärka kompetensutveckling och förebyggande arbete kring hälsa och stress, i samband med utvecklingssamtal diskuteras kommande behov av kompetensutveckling. Vi uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet och en balanserad livsstil, bland annat genom att erbjuda friskvårsbidrag och träning under arbetstid. Vårt mål med arbetsmiljöarbetet är ytterst att förebygga ohälsa och frånvaro till följd av brister i arbetsförhållanden och i arbetsmiljö i kombination med en hög personalnöjdhet och påverkansgrad. Vår sjukfrånvaro är relativt låg.

Collaborations with partners

Under 2022 var den totala sjukfrånvaron 1,3 procent, vilket är 0,1 procenenheter lägre än föregående år. Personalomsättningen var 0 procent under året vilket är likvärdigt 2021. Samtliga våra medarbetare i Sverige omfattas av kollektivavtal. Vi är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och Svenskt Näringsliv och arbetar kontinuerligt för att ha en god dialog och samarbete med de fackliga parterna, som sker genom månatliga avstämningsmötet med den lokala fackklubben.

Ägare

Vårt övergripande mål är att långsiktigt skapa ett ökat värde för ägarna där god lönsamhet som kombineras med strategiskt hållbarhetsarbete är ledorden. De viktigaste frågorna handlar framförallt om ansvarsfullt agerande från ledning och styrelse. Våra ägare har ett långsiktigt ekonomiskt intresse och arbetar också aktivt hos oss. Genom att de ständigt är lyhörda för våra marknadskrav och även för krav från våra intressenter skapas rätt förutsättningar för kloka beslut i hållbarhetsarbetet.

Furninovas värdekedja

Transportation

Vi arbetar för att integrera hållbarhetsarbetet och minimera negativa effekter i alla led i verksamheten, ofta tillsammans med olika samarbetspartners. Värdekedjan från idé till färdig produkt hos kund är komplex och innehåller flera utmaningar men även möjligheter.

Produktutveckling och materialval.

Vi tror på en ökande miljömedvetenhet där fokus på kvalitet, lång livslängd och god design i kombination med lägre miljöpåverkan är vital. Det ligger i linje med vår strävan att erbjuda produkter som kan användas under många år. En produkts ökade livslängd innebär som vi alla vet en mindre klimatpåverkan.

Vi vill bidra till en mer hållbar konsumtion och produktion och därför erbjuder vi inte lagerförda färdigproducerade produkter. En missbedömning av sortiment och trender skulle innebära ett lager av produkter som i slutändan måste kasseras vilket i sin tur skulle betyda onödig råvaruförbrukning och negativ klimatpåverkan. Vi producerar av denna anledning i princip endast kundorderstyrda produkter som har en bestämd slutkund redan vid tillverkningsskedet.

Vår produktionsenhet och samarbetspartner, MTI-Furninova är FSC®-certifierade (Forest Stewardship Council) som är en garanti att träet kommer från hållbart odlad skog. Även vi är certifierade enligt FSC vilket innebär att kedjan är certifierad i sin helhet, från råvara till färdig möbel. Allt skivmaterial i våra produkter är i klassificering E05, som når högt ställda krav på formaldehydnivåer.

Produktion – Tillverkning

Långsiktiga och nära relationer med våra leverantörer bidrar till ökad öppenhet och närvaro. Trygga produkter och en trygg produktion har hög prioritet för oss. Produktionsledet inrymmer hållbarhetsutmaningar men även möjlighet att påverka för minskad miljöpåverkan.

Vår huvudsakliga producent och samarbetspartner MTI-Furninova ingår i samma koncern som oss. Att arbeta under en gemensam ägare bidrar till ännu mer öppenhet och närvaro mellan bolagen. Våra avdelningar för inköp och design följer löpande upp reklamationer och kundkommentarer. Vid en identifierad ökning av reklamationer påbörjas arbetet med att identifiera problemen samt åtgärda för att undvika fortsatta reklamationer av samma art. 

Transporter

Vi strävar alltid efter effektivast tänkbara logistikhantering i syfte att minimera de negativa konsekvenserna på miljön. Genom att ständigt försöka optimera fyllnadsgraden i lastbilar och containers minskas miljöpåverkan. Majoriteten av våra produkter säljs som orderstyrda produkter vilket medför att fyllnadsgraden på transporterna kan variera utifrån vad kunden beställt. Våra kunder har möjlighet att få sina leveranser direktlevererade med lastbil alternativt genom att vi samordnar leveranser till flera kunder för att optimera fraktvolymer. Vid samordning sker leverans oftast till ett omlastningslager för vidare samordning och distribution till kund. Under 2022 var fyllnadsgraden 98 procent vilket är likvärdigt med föregående år. Vårt mål är att minimera CO2-utsläpp från tjänsteresor genom att kontinuerligt öka andelen Teamsmöten eller andra typer av IT-baserade möten generellt men speciellt gällande interna möten. Vi ställer också krav på att miljöbelastningen från företagets tjänstebilar ska vara så liten som möjligt med hänsyn taget till biltyp. Vid byte av bil ska i första hand bil med lägre utsläppsvärden än tidigare bil väljas. Bilarna ska tillhöra miljöklass Euro 6 eller högre. Furninova har tillsammans med moderföretaget, Stommen Group,  som avsikt att utvärdera ett ökat användande av el/-hybridbilar under 2023 / 2024.

Återanvändning och Avfall

God produktkvalitet och systematisk reklamationshantering där man erbjuder och ombesörjer reservdelar samt viss ombearbetning av produkter, förebygger avfall. Varje år deponeras eller förbränns stora andelar textilavfall i EU varav endast några enstaka procent materialåtervinns. För att bidra till en ökad återvinning och återanvändning så erbjuder vi kunder som köper enbart tyger och textilier, att köpa utgångna textilier till kraftigt reducerade priser. Vi strävar efter att våra produktionsförpackningar samlas in och återvinns i så stor utsträckning som möjligt. En förpackningsavgift till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) betalas årligen och på så sätt är vi med och finansierar de drygt 5 000 återvinningsstationer som finns runt om i Sverige, där konsumenter kan lämna in sina förpackningar för återvinning. Varje år rapporterar vi mängden förväntat avfall till FTI. Vi har i många andra länder liknande upplägg kring återvinning av avfall. I till exempel Tyskland har vi avtal med återvinningsleverantören Interseroh. Vi arbetar löpande för att minska andelen plastmaterial vid emballering av våra produkter.

Furninovas risker och riskhantering

För att säkerställa en god översikt av de risker som verksamheten är exponerad för arbetar vi löpande med att identifiera, analysera, värdera och hantera dessa risker. Medvetenheten hos samhället kring klimatförändringar kommer förmodligen resultera i nya lagar och förordningar som kommer att påverka vår verksamhet på ett eller annat sätt. Begränsningar kring utsläpp och nya och förändrade skatter för energiuttag vid produktion är bara några exempel. Detta i kombination med klimatförändringarna kan innebära att tillgång och kostnad för råmaterial kan förändras över tid. Kundernas konsumtionsmönster kan, och kommer med största sannolikhet, förändras på grund av den växande medvetenheten kring klimatförändringarna. Nya krav från omvärlden bidrar till innovation och utveckling kring både produktion och sortiment som tar hänsyn till klimat- och miljöpåverkan, och där ska vi vara med på vägen och utgöra ett välbekant och respekterat varumärke som fortsätter att utvecklas på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt.